Celekoksyb do zapobiegania polipowatym polipowatym polipom ad 6

Zgłaszane przez badacza zdarzenia niepożądane dotyczące nerek i nadciśnienia występowały częściej w grupie celekoksybu niż w grupie placebo (względne ryzyko, 1,35, przedział ufności 95%, od 1,08 do 1,69). W przypadku zdarzeń niepożądanych zgłaszanych przez badaczy u 5% lub więcej pacjentów tylko nadciśnienie tętnicze było znacznie częstsze w grupie celekoksybu niż w grupie placebo (15,5% w porównaniu z 10,7% pacjentów, względne ryzyko 1,45, 95-procentowy przedział ufności, 1,11 do 1,91). Niemniej jednak średnie (. SE) skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi nieznacznie spadło w obu grupach leczenia od wartości początkowej do zakończenia leczenia u wszystkich pacjentów (skurczowe, -2,3 . 0,78 mm Hg w grupie placebo i -1,9 . 0,64 mm Hg w grupa celekoksybu, rozkurczowe, -1,5 . 0,49 mm Hg w grupie placebo i -1,5 . 0,38 mm Hg w grupie celekoksybu) oraz w obu warstwach aspiryny. Dane dotyczące owrzodzenia lub krwotoku z przewodu pokarmowego były podobne (grupa celekoksybu, 12,1%, grupa placebo, 10,4%), a nie zaobserwowano znaczących różnic w wartościach hemoglobiny i hematokrytu w ciągu trzech lat (średnie wartości hematokrytu w grupie placebo i grupy celekoksybu wynosiły odpowiednio 43,9 i 43,8 w roku 1, a odpowiednio 44,2 i 44,1 w roku 3) (patrz Dodatek Dodatek 1, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Podsumowanie liczby pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi zaklasyfikowanymi przez klasę układów narządów MedDRA podano w Dodatku 2. Te układy klas narządów z większością pacjentów to zaburzenia żołądkowo-jelitowe; zaburzenia serca; łagodne, złośliwe i nieokreślone nowotwory; zabiegi chirurgiczne i medyczne; i zaburzenia układu nerwowego. W obrębie układów układów narządowych nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania pomiędzy celekoksybem a grupami placebo.
Dyskusja
W tym randomizowanym, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym, 400 mg celekoksybu raz na dobę wiązało się z ryzykiem względnym 0,64 dla gruczolaków wykrytych podczas trzyletniego okresu. Obniżone ryzyko było widoczne podczas pierwszej kolonoskopii kontrolnej (rok 1) i utrzymywało się na drugim (rok 3). Podobnie skumulowana stopa wykrywania zaawansowanych gruczolaków była niższa w grupie celekoksybu, której względne ryzyko wyniosło 0,49. Rozmiar największego gruczolaka i obciążenia gruczolaka był znacznie niższy w grupie celekoksybu, ale średnia liczba gruczolaków wśród osób z gruczolakiem nie różniła się istotnie pomiędzy grupami. Względne ryzyko wystąpienia gruczolaków w ciągu trzech lat wśród osób przyjmujących aspirynę w małych dawkach wynosiło 0,61, co było podobne do względnego ryzyka wśród wszystkich osób.
Celekoksyb może być skuteczny wobec istniejących gruczolaków, które być może zostały pominięte podczas kolonoskopii indeksu i przeciwko tworzeniu nowych gruczolaków, o czym świadczy zmniejszenie liczby nowo rozpoznanych gruczolaków w roku i roku 3. Efekt ten jest zgodny z dowodami eksperymentalnymi u zwierząt i ludzi oraz z dane epidemiologiczne.
W badaniu nie wyjaśniono bezpośrednio, czy celekoksyb wpływa na ryzyko wystąpienia pierwszego gruczolaka lub progresji do inwazyjnego raka. Rak jelita grubego zdiagnozowano u sześciu osób w grupie celekoksybu (0,6 procent) i jednego pacjenta w grupie placebo (0,2 procent) (tabela 3)
[przypisy: śruba gojąca, łukowiec chełm, przepis na zdrowie gazeta ]
[podobne: euphorbium ulotka, fryda cennik, łukowiec chełm ]