Celekoksyb do zapobiegania polipowatym polipowatym polipom czesc 4

Spodziewano się, że 35% pacjentów będzie przyjmować niskodawkową aspirynę. Wielkość próbki pozwoliła dalej podmiotom na wycofanie się z badania i przyjęła dwustronny błąd statystyczny typu I wynoszący 0,05. Analizy skuteczności obejmowały wszystkie osoby, które przeszły randomizację. Wpływ celekoksybu na zmniejszenie odsetka osobników, u których wykryto gruczolaki w roku 1, w roku 3 lub obu, oszacowano za pomocą testu Mantela-Coxa, przedłużenia okresu użytkowania testu Mantela-Haenszela, 16 -18 z warstwowaniem w celu użycia lub niewykorzystania aspiryny. Metoda obliczania względnego ryzyka została opisana przez Kleinbauma i wsp.19. Badani objęci ryzykiem w roku obejmowali osoby poddane kolonoskopii w roku 1, a także osoby, które zostały poddane kolonoskopii dopiero w 3 roku i które zostały sklasyfikowane jako bez gruczolaków. wykryto w roku 1. Pacjenci uznani za zagrożonych w 3 roku to ci, którzy przeszli kolonoskopię w roku 3 i u których nie rozpoznano gruczolaków przed rokiem 3. Występowanie zaawansowanych gruczolaków było analizowane według tej samej metody. Oddzielne analizy występowania gruczolaków w roku i w roku 3 przeprowadzono za pomocą testu Mantela-Haenszela, stratyfikowanego według użycia lub niewykorzystania aspiryny. Liczbę gruczolaków, wielkość największego gruczolaka i całkowite obciążenie gruczolaka wykryte w ciągu trzech lat analizowano za pomocą testu van Elterena, 20 stanowiącego przedłużenie testu rang Wilcoxona, stratyfikowanego według użycia lub niewykorzystania aspiryny. Nie było żadnych pośrednich analiz skuteczności. Wszystkie podane wartości P są dwustronne.
Zgłoszone przez zgłaszającego zdarzenia niepożądane zostały podsumowane dla wszystkich leczonych pacjentów, niezależnie od przestrzegania protokołu badania. Dostarczono dodatkowe streszczenia dla wcześniej określonych kategorii zdarzeń niepożądanych. Poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe zostały ocenione i zaklasyfikowane zgodnie z wcześniejszym opisem.13
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy osobników. Wyjściowe cechy demograficzne, wyniki badań kolonoskopowych, czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wskaźnik masy ciała były podobne w grupach (tabela 1). Odsetek osób z historią zdarzeń sercowo-naczyniowych (choroba miażdżycowa lub naczyniowo-mózgowa) wynosił 11,1 procent w grupie placebo i 13,7 procent w grupie celekoksybu.
Przedmiot dyspozycji
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja i uporządkowanie przedmiotów. Spośród 1738 osób badanych pod kątem kwalifikowalności, 1561 przeszła randomizację, 628 w grupie placebo i 933 w grupie celekoksybu; 107 (17,0%) w grupie placebo i 160 (17,1%) w grupie celekoksybu zażywało aspirynę w małej dawce. W grupie placebo 554 pacjentów (88,2 procent) ukończyło kolonoskopię w roku 1, a 498 (79,3 procent) ukończyło kolonoskopię w 3 roku; w grupie celekoksyb 831 badanych (89,1%) ukończyło kolonoskopię roku, a 739 (79,2%) ukończyło kolonoskopię 3 roku (ryc. 1). Ogółem 495 osób w grupie placebo (78,8 procent) i 727 w grupie celekoksyb (77,9 procent) otrzymywało badany lek przez 80 procent lub więcej okresu badania. Czterdzieści dwa procent osób poddanych kolonoskopii w roku 3 zrobiło to po tym, jak podawanie leku zostało zawieszone 17 grudnia 2004 r .; 93 procent tych kolonoskopii wykonano w ciągu trzech miesięcy po zawieszeniu
[więcej w: polopiryna ulotka, nfz małopolska kolejka do sanatorium, badania przed zajściem w ciążę ]
[hasła pokrewne: polopiryna ulotka, apap extra ulotka, agora miraż ]