maciej wysocki warszawa czesc 4

Wybrane współzmienne były (w kolejności selekcji) liczbą zaangażowanych oczu, poziomem hemoglobiny, wynikiem Karnofsky ego, przewidywaną szybkością klirensu kreatyniny i liczbą płytek krwi. W modelu użytym do regulacji uwzględniono również warstwę stratom. Przed selekcją badano zależność ciągłych zmiennych od śmiertelności pod kątem dowodów interakcji między zmiennymi towarzyszącymi a leczeniem (tj. Dowody, że obserwowany efekt leczenia zmieniał się w zależności od wartości przyjętej przez wskazaną zmienną, np. Wiek przy wejściu). Żadne z tych badań nie dostarczyło dowodów wystarczających, by zasługiwały na uwzględnienie w modelu warunków interakcji. Wszystkie współzmienne przekształcono do postaci binarnej w celu wykorzystania w modelu z punktami odcięcia odpowiadającymi najczęstszym kategoriom dla zmiennych warunkowych i średnich wartości stałych zmiennych towarzyszących, z wyjątkiem przewidywanej wartości klirensu kreatyniny, dla której punkt odcięcia został wybrany na podstawie rozważań klinicznych.
Wartości P w tabelach mierzą jedną z dwóch rzeczy: albo stopień odejścia względnego ryzyka od 1,00, wynik oczekiwany pod hipotezą zerową, że te dwa zabiegi będą miały taki sam efekt; lub czy względne ryzyko dla porównywanych dwóch podgrup było różne. Duża różnica między dwoma względnymi zagrożeniami (wskazanymi przez małą wartość P) sugeruje albo interakcję jakościową (różnicową), albo ilościową (różnica stopnia) pomiędzy przypisanym leczeniem i wskazaną zmienną towarzyszącą. Podane wartości P są nominalnymi wartościami dwustronnymi i nie zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań, wyglądów lub wyników.
Rada ds. Polityki i Monitorowania Danych przeglądała zgromadzone dane z procesu w czterech punktach (wrzesień 1990 r., Kwiecień 1991 r., Sierpień 1991 r. I październik 1991 r.); przeglądy były oparte na raportach przygotowanych przez Centrum Koordynacyjne, w którym zidentyfikowano grupy terapeutyczne. Personel naukowy zajmujący się pacjentami (z wyjątkiem gabinetu) nie widział danych zbiorczych dotyczących wyniku aż do 11 października 1991 r., Po zaleceniu Rady ds. Polityki i Monitorowania Danych 7 października w celu zawieszenia protokołu leczenia.
Wyniki
Rejestracja i kontynuacja
Tabela 1. Tabela 1. Badanie zdarzeń według grupy leczenia. Tabela podsumowuje zdarzenia w grupach leczenia. Spośród 234 pacjentów losowo przydzielonych do leczenia do 7 października 1991 r. 127 przydzielono do gancyklowiru (grupa gancyklowir), a 107 do foskarnetu (grupa foskarnetu); różnica w liczbach w grupach wynikała z losowej zmienności związanej ze schematem blokowania. Średnie potencjalne czasy obserwacji obliczono przy założeniu, że wszyscy pacjenci przeżyją do 7 października. Obserwowane czasy obserwacji oznaczają obserwowane osobolatki od randomizacji do czasu zgonu u pacjentów, którzy zmarli, oraz od randomizacji do października 7 w tych, którzy przeżyli.
Porównywalność grup leczenia w linii podstawowej oceniono w odniesieniu do 29 współzmiennych. Różnice obserwowane między grupami mieściły się w zakresie przypadku. Wartości P wahały się od 0,988 dla kliniki do 0,032 dla warstwy (dane nie pokazane)
[więcej w: fryda cennik, kadex radom, azorek oborniki ]