Opracowanie i walidacja oceny ryzyka dla przewidywania śmierci w chorobie serca u Chagasa cd

Pacjenci z migotaniem przedsionków, wcześniejszymi epizodami zatorowymi lub tętniakiem wierzchołkowym z zakrzepem przyjmowali aspirynę lub doustne leki przeciwzakrzepowe, a osoby z ciężkimi bradyarytmiami otrzymywały rozruszniki serca. Data rozpoczęcia badania została określona jako data rozpoczęcia badań nieinwazyjnych. Pacjentów obserwowano aż do śmierci lub do ostatniej wizyty ambulatoryjnej w 1997 lub 1998 roku. Przyczynę zgonu potwierdzono poprzez sprawdzenie dokumentacji medycznej, przesłuchanie krewnych zaangażowanych w opiekę nad pacjentem i zbadanie aktu zgonu. Śmierć została zaklasyfikowana jako nagła, jeśli wystąpiła w ciągu godziny po zmianie objawów, nie była obserwowana u pacjenta, którego stan był stabilny lub wystąpił podczas snu; ze względu na postępującą niewydolność serca, jeśli wystąpiło po udokumentowanym okresie objawowego lub hemodynamicznego pogorszenia; jak z powodu innych przyczyn sercowo-naczyniowych; lub z powodu przyczyn niesercowo-naczyniowych.
Analiza statystyczna
Zmienne jakościowe są przedstawiane jako liczby i wartości procentowe, a zmienne ciągłe są przedstawione jako średnie . odchylenie standardowe. Istotność różnic wyjściowych określono za pomocą testu chi-kwadrat, dokładnego testu Fishera lub niesparowanego testu t, w zależności od przypadku. Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Przeżywalność oceniano metodą Kaplana-Meiera, a różnice w przeżyciu między grupami oceniano za pomocą testu log-rank. Jednowymiarowe i wielowymiarowe modele proporcjonalnego hazardu Coxa zostały użyte do określenia udziału tych zmiennych. Jeśli współczynnik korelacji Pearson między zmiennymi wynosił 0,60 lub więcej, tylko zmienna uznana za klinicznie bardziej istotną została wprowadzona do modelu wielowymiarowego. Na koniec, aby opracować praktyczną ocenę prognostyczną, przypisaliśmy czynniki ryzyka zidentyfikowane przez wieloważne analizy ważonych punktów proporcjonalnych do wartości współczynnika regresji . (zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej). Następnie dla każdego pacjenta obliczono wynik ryzyka, a populację podzielono na trzy kategorie: pacjenci niskiego ryzyka, pacjenci z umiarkowanym ryzykiem oraz pacjenci z wysokim ryzykiem zgonu.
Druga grupa pacjentów została wybrana z innej klinicznej bazy danych pacjentów z chorobą Chagasa, którzy byli widziani w ambulatorium w rządowym ośrodku referencyjnym (szpital Evandro Chagas, Rio de Janeiro). Pacjenci z tej bazy danych, którzy zostali zapisani między kwietniem 1990 r. A wrześniem 2001 r., Zostali poddani retrospektywnej selekcji zgodnie z tymi samymi kryteriami włączenia i wyłączenia, co te stosowane w kohorcie rozwojowej. Te same dane kliniczne i laboratoryjne były dostępne do analizy w obu kohortach, z wyjątkiem testów wysiłkowych do oceny arytmi komorowych. Ta druga grupa pacjentów jest określana jako kohorta walidacyjna.
Zarówno w kohorcie rozwoju, jak i walidacji uzyskano krzywe przeżycia Kaplan-Meier dla pacjentów z trzech grup ryzyka w celu zilustrowania podziału ryzyka zgonu. Dokładność predyktywna systemu oceny została zbadana przez obliczenie statystyki C17 i określenie różnicy między grupami prognostycznymi w prawdopodobieństwie zgonu w ciągu 5 i 10 lat, obliczoną jako (Phigh-Plough) ÷ 100, gdzie Phigh jest przewidywanym prawdopodobieństwem śmierci dla pacjenta w grupie o najgorszym rokowaniu, a Pług to odpowiednia wartość dla pacjenta w grupie o najlepszej prognozie.
Wyniki
Charakterystyka i wyniki pacjentów
Tabela 1
[przypisy: determinanty zdrowia definicja, przepis na zdrowie gazeta, diabetolog radom ]
[patrz też: euphorbium ulotka, fryda cennik, łukowiec chełm ]